Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Arbeidsprogram 2016

Vedlikehold, dugnad, opplæring

Hovedoppgaven for Venneforeningen er å bidra til å ta vare på det unike tekniske og intellektuelle kulturminner avishuset ved Hitterelva er. Hovedfokus må fortsatt være på det tekniske utstyret, drift, vedlikehold og opplæring av nye dugnadsarbeidere. Høsten 2016 er siste samling i samarbeid med Håndverksinstituttet. 2017 samlinga blir det Venneforeningen alene som får ansvar for, sikre drift og økonomi, slik at den gode innsats som er etablert, kan fortsette. Det må arbeides videre med å få midler fra RA og etablere forståelse for at dugnadsgjengen er de eneste som kan levere faglige kompetente tjenester knyttet til det tekniske utstyret

Dokumentasjonsprosjektet knyttet til Fjeld-Ljoms siste år

Til tross for manglende ekstern finansiering er det utført et omfattende arbeid i prosjektet. Grunnlagsmaterialet er sikret på video, en del intervjuer er bearbeidet og gjort tilgjengelig på YouTube, et utvalg av materialet er gjort tilgjengelig på videofilm. Det jobbes med videre finansiering, slik at materialet kan bearbeides videre og gjøres tilgjengelig på ulike kanaler.

I tilknytning til dette prosjektet er det planen å få opprustet, ordnet og utstyrt bedre, kontorene i andre etasje, ekspedisjon og redaksjon, dette skal skje i nært samarbeid med eier og forvalter

Jubileum

Fjeld-Ljom er 130 år, bevaringsarbeid har pågått 30 år. Samlet en stor innsats, særlig bevaringsarbeidet, innsatsen markeres på aprilsamlinga, med seminar, sammenkomst og åpent avishus. Det er naturlig at en slik stor innsats også markeres under septembersamlinga, med bl.a blyfersk avis på gata.

Flere medlemmer

Medlemstallet går nedover, bedrifter og organisasjoner faller fra. Personlige medlemmer holder ser relativt stabilt, men det trengs mange personlige medlemmer for å kompensere for det andre frafallet. Vi må være mer pågående i verving av nye medlemmer og sikre oss fortsatt støtte fra de gamle.

Videre utvikling av Pressemuseet og samarbeid Rørosmuseet / MiST

Etter stor innsats når det gjelder vedlikehold, opplæring og dokumentasjon, må det tas en ny runde om Pressemuseets videre utvikling: Hvilke ambisjoner skal vi ha når det nasjonalt ansvar og hvordan utvikler vi videre samlinga av teknisk utstyr som er samlet inn. Vi må sørge for en drøfting der bl a Rørosmiljøet, Rørosmuseet, Røros kommune sammen med bl a Mediehistorisk forening deltar.

Venneforeningen skal være en aktiv deltaker i Stiftelsen Rørosmuseets styre, fremme Fjeld-Ljoms interesser, særlig knyttet til vedlikehold av avishuset ved Hitterelva, men også bidra til at Pressemuseet i større grad inkluderes i MiST / avd Røros sin virksomhet med faglig ansvar og trekke avishuset i større grad inn i museets formidlingsopplegg.