Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

NOTAT om arbeidsoppgaver ved opplæring/kunnskapsformidling under dokumentasjons- og opplæringsprosjektet -

Pressemuseet Fjeld-Ljom.

Prosjektnummer 20650111 i regi av Norsk handverksutvikling NHU
Senter for immateriell kulturarv SIKA.

Pressemuseet Fjeld-Ljom med tilhørende administrasjon og styre samt venneforening, er det eneste norske pressemuseet som tar vare på og utfører avisproduksjon med tradisjonelle maskiner, utstyr og etter tradisjonelle metoder. Museet ligger i de opprinnelige lokalene ved Hitterelva på Røros. Museet innehar både maskiner og utstyr som trengs for avisproduksjon, samt en del maskiner og utstyr som mer viser hva som kunne forefinnes i et avishus fra den tiden. Pressemuseet ligger altså i de historiske lokalene som avishuset Fjel-Ljom opprinnelig lå og med mye av det opprinnelige utstyret som avishuset rådde over i sin avisproduksjon. Dette er som sagt unikt i Norge, og det er også unikt når vi ser Norden under ett.

Pressemuseet har to faglige samlinger hvert år. En samling er på høsten hvor det produseres en avis i tradisjonelle former og en samling på våren hvor alt utstyret ettersees, rengjøres og evt. repareres.

Det er museets venneforening som i sin helhet står for arbeidet under disse to samlingene.

Medlemmene i venneforeningen består av personer som har arbeidet med slikt tradisjonelt utstyr og etter tradisjonelle metoder i sitt yrkesaktive liv, eller i dag arbeider med avisproduksjon i moderne avishus, men har bakgrunn fra eldre avishus.

dugnadsgjengen

Det er gitt uttrykk for gjennom venneforeningen og dets styreleder at det er en nødvendighet å ha fokus på en kontinuerlig fornying av arbeidsstokken/venneforeningen ved at nye og yngre medlemmer kan komme inn og bli lært opp. Dette for at pressemuseet kan fortsette sin måte å jobbe på, ved at pressemuseet praktisk musealt kan vise hvordan en avis ble produsert i tidligere tider.

NHU fikk en henvendelse om forholdene nevnt over fra styrets leder. Etter en befaring og ved å delta på en praktisk samling med venneforeningen, ser NHU at det ligger godt til rette for at vi vil være delaktig i å føre den kunnskapen som besittes i venneforeningen over til nye og yngre krefter.

D.v.s. at vi skal føre kunnskapen videre i tråd med NHU sine ideer om slik kunnskapsoverføring ved at tradisjonsbærere fører kunnskapen videre til nye fagpersoner og at dette dokumenteres. De som i dag utgjør medlemmene i venneforeningen er tradisjonsbærere og de ny og yngre personene vi tar med inn i venneforeningen er fagpersoner. NHU vil være dokumentator. Dokumentasjonen vil skje i form av skrevne rapporter, bilder og noe videoopptak.

Dette gjør at venneforeningen vil bli utvidet i antall medlemmer samtidig med at aldersspredningen vil bli større. Det er ingen som med dette blir overflødige blant medlemmene i venneforeningen.

NHU vil være delaktig i to samlinger ved pressemuseet hvert år i 3 eller 4 år. Da har vi vært igjennom 3 til 4 avisproduksjoner og 3 til 4 samlinger med fokus på maskiner og utstyr. NHU avsetter midler til dette prosjektet etter de midler vi rår over, men aldri mer en for ett og ett år av gangen. Størrelsen på midlene for 2013 er kr 35 000,-.

presse

NHU har etablert kontakt med to nye fagpersoner som blir med fra 2013. Den ene kommer fra et tidligere lokalt trykkeri, nå Dialecta på Lillehammer. Den andre er mekaniker og arbeider som håndverker på Vitenskapsmuseet på Gjøvik, hvor han bl.a. har bygget opp en grafisk avdeling. Disse to nye fagpersonene håper vi kan fylle fagpersonroller i produksjonen av avis og reparasjoner og vedlikehold av utstyr.

Vi regner også med at vi får med ytterligere noen nye fagpersoner fra avis- eller grafiske miljøer i Oslo og fra Trøndelagsdistriktet. Vi kan med dette utvide medlemstallet i venneforeningen med fire til fem nye.

Den første samlingen i år skjer i uke 16/13, og er ment å vare fra onsdag 17.4. til søndag 21.4. Samlingen skal inneholde gjennomgang av maskiner og utstyr samt reparasjoner og vedlikehold av disse. Neste samling skjer i uke 38/13, og er ment å vare fra 18.9 til 22.9. Samlingen skal inneholde produksjon av avis inkludert noe tilsynsarbeid og opprydding.

Når vi nå utvider venneforeningen med fler yrkesaktive medlemmer, er det viktig at vi prøver å komprimere de dagene som går med ved de to samlingene hvert år. Jeg tror det ville være greit at vi holder dagene torsdag, fredag og lørdag som dokumentasjons- og opplæringsdager. At vi alle er på plass torsdag morgen og arbeider til lørdag ettermiddag. De som har lyst kan komme onsdag og reise tilbake søndag ut fra egendefinerte behov og ønsker.

Samlingen uke 16/13 blir jo det første møtet de nye fagpersonene har med pressemuseet og venneforeningens medlemmer, og samlingen vil jo bære preg av det. Det må orienteres om de forskjellige maskinenes funksjon og virkemåte, samt om behovet for ordinært og spesielt vedlikehold og reparasjoner. Det skal arbeides med maskinene og utstyret og de nye fagpersonene må etter hvert finne sin plass og rolle i pressemuseet og blant maskinene.

En nærmere flytplan for den praktiske og faglige samlingen uke 16/13 er vanskelig å utarbeide. Det er viktig at venneforeningens nye og gamle medlemmer finner sine «plasser». Ut over dette står jo styreleder fritt til å bruke ettermiddager og kvelder, evt. onsdag kveld og søndag formiddag til andre gjøremål.

Så samles vi på hotellet onsdag kveld eller til frokost torsdag morgen. Jeg går ut fra at styreleder ordner med å bestille overnatting og gir beskjed om dette.

Mvh Tore Tøndevold
Rådgiver i NHU.