Årsmelding 2012

Årsmøtet 2011 ble holdt 20. april 2012 på Bergstaden Hotell, samtidig med Pressehistorisk seminar. 12 medlemmer møtte på årsmøtet.

Etter valget fikk Venneforeningen følgende styre:

Per Hvamstad (2012-14) Carl Petter Løken (2011-12) på valg, Jens Hystad (2011-12) på valg, Jon Høsøien (2012-14)Ragnar Løkken (2012-14)

Varamedlemmer:

Brynhild Nilsgård (2011-12) på valg, Arne Ingar Bækken (2012-14)

Styreleder for to år: Per Hvamstad, nestleder: Carl Petter Løken for ett år

Revisor: Aage Aas, gjenvalgt for ett år.

Valgkomiteen består av: Arvid Sand, Arne Ingar Bækken og Tor Inge Mølmann

Medlemmer – kontingent – økonomi

Årsmøtet 2011 fastsatte kontingenten til: 200 kr for personlige medlemmer, 750 kr for organisasjoner og 1500 for firmaer / bedrifter.

Pressemuseet Fjeld Ljoms Venner har 56 (54) personlige medlemmer, 15 (20) organisasjoner og 19 (32) bedrifter.

Medlemskontingenten er viktig for Venneforeningens virksomhet. Dessverre har flere organisasjoner og bedrifter falt fra siste åra. Uten støtte fra John Solheims fond er det ikke mulig å gjennomføre ulike prosjekt, f eks registrering og dokumentasjon, drift og ettersyn av teknisk utstyr, formidling og opplæring.

Styrets arbeid

Styret har hatt to styremøter i forbindelse med årsmøte og dugnadshelg, dessuten en del kontakt på telefon og epost.

Prioriterte arbeidsoppgaver: Sikring og dokumentasjon, opplæring og videre formidling av kunnskap / drift av teknisk utstyr, skaffe flere dugnadsarbeidere, åpent Pressemuseum, forholdet til eieren og økonomi

Venneforeningen har fått organisasjonsnummer, 998587611, er medlem av Destinasjon Røros og er nå medlem av Forbundet for norske museumsvenner.

Dugnader – dugnadsgjengen – avisproduksjon

Styret vil også i år særlig framheve det store og viktige arbeidet som utføres av dugnadsgjengen, produksjon av avis, stell og pleie av utstyr og ikke minst fokus på opplæring og formidling. Dugnadsgjengen har også i 2012 lagt ned et stort og viktig arbeid. Det er denne gjengen som bokstavelig talt holder hjula i gang.

I forbindelse med årsmøtet i april ble det gjennomført vedlikehold og ettersyn og avishuset framvist for pressehistorisk seminar. September 2012 ble det produsert avis, opplag 3000. Avisen ble sendt medlemmene og distribuert lokalt. Det arbeides med å skaffe lokale medarbeidere, slik Fjeld Ljom hadde i gamle dager, for å få variert innhold.

Dessverre ble det ikke mulig å utføre planlagt vedlikeholdsarbeid / maling

Samarbeidspartnere – Pressehistorisk seminar og opplæring

Siste året har Pressemuseet Fjeld Ljoms venner hatt et omfattende samarbeid med Pressehistorisk Forening og Sika / Norsk handverksutvikling på Lillehammer.

I april gjennomførte vi sammen med Pressehistorisk forening Pressehistorisk seminar med mange deltakere og foredrag / innlegg av Arne Ingar Bækken, Rune Ottosen, Ola Jonsmoen, Erik Roll, Per Hvamstad. Pressehistorisk tidsskrift 18/2012 har trykt flere av foredraga og stoff fra seminaret var også gjengitt i Fjell Ljom og Arbeidets Rett.

Pressemuseets mulige nasjonale oppgaver og rolle er drøftet med Pressehistorisk forening.

SIKA / Norsk Handverksutvikling v/ Tore Tøndevold har i samarbeid med Venneforeningen utviklet et opplegg for opplæring av nye dugnadsarbeidere, et tre årig samarbeidsprosjekt starter opp april 2013.

Unesco konvensjonen om bevaring og videreføring av handverkstradisjoner / kunnskap, såkalt immateriell kulturarv er et viktig grunnlag for dette arbeid. Kontakt er opprettet med Norsk Teknisk Museum og Norsk kulturråd, som har ansvar for Unescokonvensjonen med Sika som utøvende organ, for å løse felles oppgaver i samarbeid. Men for Pressemuseet dreier det seg om å bevare og videreføre fag, ikke tradisjons kunnskap, noe som har sine spesielle utfordringer.

Eiendomsforhold – samarbeid med Røros Museums- og Historielag og Rørosmuseet

Styreleder sammen med Ragnar Løkken har vært på møte med styret i Røros museums- og historielag. Det er viktig å ha god kontakt med eier, dessuten ble det drøftet oppgave- og ansvarsfordeling mellom eier og venneforeningen. Venneforeningen er i liten grad orientert om den pågående konsolideringsprosessen i Sør-Trøndelag.

Prosjekt: Sikring og kartleggingstiltak i Pressemuseet Fjeld-Ljom

Arbeidet med sikring av samlingene, med sikring av foto og klisjemateriale og arkivalia, har gjort betydelig skritt framover. Mye interessant fotomateriale er sikret og digitalisert, til sammen ca 1500 ulike motiv, negativer og positiver, er digitalisert.

Det er viktig å sluttføre arbeidet med registrering og påfølgende sikring, samtidig som avishuset beholder sitt inntrykk av hektisk virksomhet og tilnærmet kaos

Omvisninger og demonstrasjon – formidling

Avishuset har vært åpent i forbindelse med dugnadshelgene. Noen benytter anledningen til å komme innom, dessuten har det vært omvising, tilgang på forespørsel, bl a for skoleklasser og journaliststudenter. I helgene i juli ble det kjørt et forsøk med åpent avishus. Nokså mange var innom, ikke minst folk med tilknytning til avisproduksjon andre steder, så viktige kontakter ble knyttet.

Stoff om virksomheten er lagt ut på venneforeningens heimeside: www.fjeld-ljom.no bl a årets utgave av Fjeld-Ljom, som dermed blir tilgjengelig for et stort publikum.

Styret vil takke alle samarbeidspartnere, særlig medlemmene, dugnadsgjengen, John Solheims fond, og våre ulike samarbeidspartnere for god og nyttig innsats og samarbeid i 2012.

 

Røros/ Auma, 31. desember 2012 / 20. mars 2013

Per Hvamstad Carl Petter Løken Jens Hystad
Jon Høsøien Ragnar Løkken