Typografiske begreper

Tradisjonell typografi, her håndsats, har mange spesielle ord og begrep.

På nettsiden www.typografiskebegreper.no  finnes en oversikt over mange av de mest vanlige begreper innenfor typografien. Nettsiden er resultat av et et prosjekt som grodde fram gjennom undervisning i boktrykk på Kunsthøgskolen i Oslo.

Mange av begrepene i tekstbehandlingsprogram kommer fra boktrykk, og representerer ofte faktiske objekter, eller er metaforer fra en fagkultur som ikke alltid gir mening i dag. Kunnskapen om denne teknologien er i ferd med å forsvinne, erstattet av mer effektive hjelpemidler.

Her er er noen av begrepene, med link til nærmere beskrivelse på nettsiden.

Blokksats

Sats med rett venstre- og høyremarg. Alle linjene like lange innenfor en spalte.
Mer.

Elver

Elver beskriver hvite striper eller mønstre i satsflaten som dannes på tilfeldig vis av ordmellomrommenes posisjon i forhold til hverandre. Dette gir en illusjon om at det er elver av negativt rom som strømmer gjennom en tekst.
Mer.

Fisk

Fisk, eller svibelfisk, er en betegnelse for bokstaver eller linjer i en satsside som var falt fra hverandre, kommet i uorden, eller har havnet i feil settekasse.
Mer.

Format

Format er innen grafisk produksjon størrelsen på en bok, papirark, bilde og trykksak. Format måles gjerne etter høyde og bredde. I eldre tid var formatbenevnelsene folio, kvarto, oktavo osv. en litt unøyaktig angivelse av størrelse etter hvor mange ganger trykkarket var falset.
Mer.

Gefirt

Gefirt er en dynamisk måleenhet i typografi, der bredden er like stor som skrifthøyden (kegelen eller bokstavhøyden), og som derfor varierer med skriftstørrelsen. Siden gefirtmålet er relativt til skriftgraden (størrelsen), brukes gefirt for å angi mellomrom som er proporsjonale med skriftgraden, for eksempel avsnittsinnrykk.
Mer.

Glyf

En bestemt visuell fremstilling av et tegn (blant flere mulige) bokstaver, tall og skrivetegn er tegn; en a er ett tegn, en b er et annet, et komma er et tredje osv. Hvert enkelt tegn, hver enkelt bokstav, kan ha uendelig mange formmessige uttrykk: kursiv, rett, halvfet, mager, Garamond, Helvetica, Times osv. Alle er ulike formmessige uttrykk av det samme tegnet. Hver enkelt manifestasjon av ett og samme tegn er en glyf.
Mer.

Grid

Grid er et underliggende rutenett brukt som kompositorisk hjelpemiddel i design.
Mer.

Grotesk

Grotesk, eller Sans Serif, er en gruppe av skrifter som kjennetegnes ved mangel på seriffer og ingen eller ubetydelig kontrast mellom grunnstrek og hårstrek.
Mer.

Horunge

Horunge er innen typografi betegnelsen for den siste linjen i et avsnitt (utgangslinjen) når denne havner som øverste linje i en spalte eller en side. En enkel horunge (også kalt halv horunge eller fransk horunge) er den første linjen i et nytt avsnitt når denne havner nederst i den foregående spalten eller siden.
Mer.

Kegel

Kegel er i typografi det samme som skriftstørrelsen, og blir benevnt i punkter.
Mer.

Kniping

Å gjøre bokstav- eller ordmellomrom mindre.
Mer.

Ligatur

Ligatur er i typografi to eller flere bokstaver som er koplet sammen til en glyf.
Mer.

Minuskel

Minuskel er en typografisk betegnelse på alfabetets «små» bokstaver.
Mer.

Ordmellomrom

Ordmellomrom er ordskillende elementer i en tekst i form av avstand, det vil si den avstanden som er nødvendig for optisk å skille ordene fra hverandre.
Mer.

Punkt

Typografisk punkt er den minste enheten i det internasjonale typografiske målesystemet. Den norske og den europeisk typografiske måleenheten bygget i blysatsens tid på didotpunktet som er 0,376 mm. I dag bruker vi pica-punkter, som kommer fra den engelske standaren der ett typografisk punkt er 0,352778 mm.
Mer.

Satsspeil

Rammen for den sidevis gjennomløpende tekstflaten i en bok eller tilsvarende, enten det er én eller flere spalter, men uten utfallende elementer. Det ​bærende formmessige uttrykket på siden.
Mer.

Skriftgrader

Skriftgrad eller skriftstørrelse er angivelse av skrifttypens størrelse i typografiske punkter. Man kan ikke umiddelbart måle seg frem til størrelsen av en skrift på et trykk. Man oppgir nemlig skriftstørrelsen ut fra høyden på en tenkt blykloss (kegelhøyden), som skriften i sin tid ble støpt på.
Mer.

Skytning

Skytning er i typografi det samme som linjeavstand. Skytning var egentlig ekstra linjeavstand skapt ved hjelp av skytelinjer, det vil si tynne blyplater på én, to, tre eller fire punkters tykkelse, plassert mellom skriftlinjene.
Mer.

Versal

Versaler er en typografisk fagbetegnelse på alfabetets store bokstaver, i motsetning til de små bokstavene som i typografien kalles minuskler.
Mer.

Førsteamanuensis Ane Thon Knutsen ved settemaskinen i Pressemuseet Fjeld-Ljom.