Årsmelding 2013

Dugnads- og opplæringsgjengen framfor avishuset Fjeld- Ljom, april 2013.

Dugnads- og opplæringsgjengen framfor avishuset Fjeld- Ljom, april 2013.

Årsmøtet 2013 ble holdt 19. april 2013 på Bergstaden Hotell. 12 medlemmer møtte på årsmøtet. Styreleder Ståle Lund i Røros Museums- og Historielaget, eier av Avishuset Fjeld-Ljom, orienterte om konsolideringsprosessen og forholdet til Museene i Sør-Trøndelag. Hva er status og hvilke rolle skal Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner spille i framtida.

Torbjørn Torgersen fikk Venneforeningens gullmerke for fortsatt lang og god tjeneste ved trykkepressa.

Etter valget har Venneforeningen følgende styre:

Carl Petter Løken (2013-15), Jens Hystad (2013-15) Per Hvamstad (2012-14), Jon Høsøien (2012-14)Ragnar Løkken (2012-14)

Varamedlemmer:

Tor Inge Mølmann (2013-15) og Arne Ingar Bækken (2012-14)

Styreleder er: Per Hvamstad valgt for to år i 2012, nestleder: Carl Petter Løken.

Revisor: Aage Aas, gjenvalgt for ett år.

Valgkomiteen består av: Arvid Sand, Arne Ingar Bækken og Tor Inge Mølmann

Medlemmer — kontingent – økonomi

Årsmøtet 2013 fastsatte kontingenten for 2014 til. 200 kr for personlige medlemmer, 750 kr for organisasjoner og 1500 for firmaer / bedrifter.

Pressemuseet Fjeld Ljoms Venner har 63 (56) personlige medlemmer, 12 (15) organisasjoner og 13 (19) bedrifter.

Medlemskontingenten er viktig for Venneforeningens virksomhet. Dessverre har flere organisasjoner og bedrifter falt fra siste åra. Uten støtte fra John Solheims fond er det ikke mulig å gjennomføre ulike prosjekt, f eks registrering og dokumentasjon, drift og ettersyn av teknisk utstyr, formidling og opplæring.

Styrets arbeid

Styret har hatt møter i forbindelse med årsmøte og dugnadshelg, dessuten en del kontakt på telefon og epost.

Prioriterte arbeidsoppgaver: Opplæring og videre formidling av kunnskap / drift av teknisk utstyr, skaffe flere dugnadsarbeidere, sikring og dokumentasjon av samlingene, bilder, klisjeer, åpent Pressemuseum, forholdet til eieren, Rørosmuseet, framtidig organisering og økonomi. Konst. dir, Odd Sletten, Rørosmuseet har orientert om konsolideringsprossesen

Venneforeningen har fått organisasjonsnummer, 998587611, er medlem av Destinasjon Røros og Forbundet for norske museumsvenner.

Opplæringsprosjekt — dugnadsgjengen – avisproduksjon

Etter innledende drøftinger med Norsk Handverksinstitutt /SIKA ved Tore Tøndevold ble et tre årig opplæringsprosjekt starter opp i april 2013. For å kunne være et levende teknisk kulturminne og produsere avis på gammelmåten, trenger venneforeningen flere aktive medarbeidere, sikre overføring av kunnskap og ferdigheter. I løpet av 2012 meldte det seg 4 interessenter fra Oslo, Lillehammer og Namsos. Første innledende opplæring startet opp i april under ledelse av Tore Tøndevold og assistert av dugnadsgjengen. Neste samling var i september med ferdig produksjon av avis. Utstyret fungerte stort sett bra, med enkelte tekniske problem slik at medarbeiderne til fulle fikk oppleve stresset i en avisproduksjon. Men avis ble det, alt i alt en lærerik prosess

Interessant og viktig opplegg. Stor takk til alle parter

Samarbeidspartnere

Unesco konvensjonen om bevaring og videreføring av handverkstradisjoner / kunnskap, såkalt immateriell kulturarv er et viktig grunnlag for opplærings og kunnskapsoverføringsprosjektet som er satt i gang. Kontakt er opprettet med Norsk Teknisk Museum og Norsk kulturråd, som har ansvar for Unescokonvensjonen med Sika som utøvende organ, for å løse felles oppgaver i samarbeid. Men for Pressemuseet dreier det seg om å bevare og videreføre fag, ikke tradisjons kunnskap, noe som har sine spesielle utfordringer.

Det er etablert kontakt med Pressehistorisk forening

Riksantikvar Jørn Holme besøkte Fjeld-Ljom i april, mens opplæring og dugnad var på gang. Han uttrykte stor entusiasme og betegnet Avishuset Fjeld-Ljom som et svært interessant teknisk kulturminne.

Eiendomsforhold — samarbeid med Røros Museums- og Historielag og Rørosmuseet

Oppfatter det slik at det er Røros Museums- og historielag som eier avishuset med utstyr knyttet til gamle Fjeld-Ljom, mens venneforeningen eier det øvrige utstyr, gjenstander som kommer fra ulike deler av landet og skal supplere, belyse avisproduksjon. Eieren, Røros Museums og Historielag, har imidlertid ikke inngått noen av avtale med Rørosmuseet om drift og forvaltning. Venneforeningen har derfor etter ulike prosesser tatt på seg alle driftsutgifter knyttet til strøm, sikring og har dessuten utført vedlikeholdsoppgaver og betalt Rørosmuseet for å registrere samlingene som tilhører Museums og historielaget, for tilsyn og lagerleie.

I løpet av høsten 2013 ble den lenge pågående konsolideringa av museer i Sør Trøndelag gjennomført også for Rørosmuseets vedkommende, Rørosmuseet er nå en del av MIST. I tilknytning til dette vedtaket ble eiendomsforholdet endret, Røros Museums og Historielag overdrog sine eiendommer, hus og gjenstander til Stiftelsen Rørosmuseet, som ble omgjort til en ren eierstiftelse. Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner har ikke vært involvert i denne prosessen. Tatt opp saken med styret i Museums og historielaget, bl a bedt om Venneforeningen blir representert i styret på linje med de andre Venneforeningene. Henvendelsen er så langt verken besvart eller tatt til følge.

Prosjekt: Sikring og kartleggingstiltak i Pressemuseet Fjeld-Ljom

På grunn av den uklare organisasjons- og arbeidssituasjonen ved Rørosmuseet har det ikke skjedd så mye konkret innsats i arbeidet med sikring av foto og klisjemateriale og arkivalia, som ønskelig

Omvisninger og demonstrasjon – formidling

Avishuset har vært åpent i forbindelse med dugnadshelgene. Noen benytter anledningen til å komme innom, dessuten har det vært omvising på forespørsel

Stoff om virksomheten er lagt ut på venneforeningens heimeside: www.fjeld-ljom.no bl a årets utgave av Fjeld-Ljom, som dermed blir tilgjengelig for et stort publikum.

Styret vil takke alle samarbeidspartnere, særlig dugnads- og opplæringsgjengen og Handverksinstituttet med Tore Tøndevold samt John Solheims fond, medlemmene og våre ulike samarbeidspartnere for god og nyttig innsats og samarbeid i 2013.

Røros/ Auma, 31. desember 2012 / 25. april 2014

Per Hvamstad Carl Petter Løken Jens Hystad
Jon Høsøien Ragnar Løkken