Årsmelding 2015

Årsmøtet 2015 ble holdt 17. april 2015 på Bergstaden Hotell. 19 medlemmer møtte på årsmøtet.

Etter valget fikk Venneforeningen følgende styre:

Carl Peter Løken (2015-17), Jens Hystad (2015-17) Per Hvamstad (2014-16), Jon Høsøien (2014-16) Ragnar Løkken (2014-16)

Varamedlemmer: Tor Inge Mølmann (2015-17) og Arne Ingar Bækken (2014-16)

Styreleder er: Per Hvamstad, nestleder: Carl Petter Løken, begge for ett år.

Revisor: Aage Aas, gjenvalgt for ett år.

Valgkomiteen består av: Arvid Sand, Arne Ingar Bækken og Tor Inge Mølmann, alle valgt for ett år

Medlemmer – kontingent – økonomi

Årsmøtet 2015 vedtok å holde kontingenten for 2016 uendret, med 200 kr for personlige medlemmer, 750 kr for organisasjoner og 1500 for firmaer / bedrifter, som altså også er kontingenten for 2015.

Pressemuseet Fjeld Ljoms Venner har i 2015 70 (80) personlige medlemmer, 11 (15) organisasjoner og 9 (13) bedrifter.

Medlemskontingenten er viktig for Venneforeningens virksomhet. Derfor er det svært beklagelig at medlemstallet har gått nedover, fra en liten oppgang i fjor. Vi har ikke klart en av våre prioriterte arbeidsoppgaver; nemlig å skaffe flere medlemmer. Til tross for at avisen har vært vedlegg til Fjell-Ljom og del av lokalmatpakke fra Fjellregionen, har det ikke kommet flere medlemmer. Uten støtte fra John Solheims fond, ville det ikke vært mulig for Venneforeningen å ha så stor aktivitet knyttet til drift og ettersyn av teknisk utstyr, produksjon av avis, dokumentasjonsprosjekt og formidling.

MiST avdeling Rørosmuseet har nå tatt over utgifter knyttet til vedlikehold og drift av avishuset, dvs forsikringer, strøm, vakthold o l. Venneforeningen har bekostet nytt info skilt på østre gavlvegg. Svært gledelig, både økonomisk og faglig, er det at Riksantikvaren har gitt Venneforeningen kr 50.000,- til antikvarisk vedlikehold, som utføres av dugnadsgjengen.

Venneforeningen er medlem av Forbundet for norske museumsvenner og styreleder deltok på samling i Bergen høsten 2015..

Styrets arbeid

Styret har hatt møter i forbindelse med årsmøte og dugnadshelger, dessuten en del kontakt på telefon og epost.

Etter vedtektsendringer i Stiftelsen Rørosmuseet er Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner medlem av styret, styreleder har deltatt på styremøte.

Prioriterte arbeidsoppgaver: Gjennomføring av prosjektet med opplæring og videre formidling av kunnskap i samarbeid med Norsk Handverksinstitutt, vedlikehold og drift av teknisk utstyr, skaffe flere dugnadsarbeidere, sikring og dokumentasjon av samlingene, med fokus på bilder og klisjeer, dessuten det nye dokumentasjonsprosjektet særlig knyttet til ledelsens og redaksjonens utfordringer de siste åra, fram avvikling i 1976. Det var vært åpent Pressemuseum i forbindelse med dugnads/opplæringssamlingene med bra frammøte og interesse. Kontakt med medlemmene styrkes med bruk av heimesida vår: www.fjeld-ljom.no.

Opplæringsprosjekt – dugnadsgjengen – avisproduksjon

Opplæringsprosjektet i samarbeid med Norsk Handverksinstitutt /SIKA ved Tore Tøndevold som startet opp i april 2013, fungerer utmerket og vil bidra til å sikre at Pressemuseet Fjeld-Ljom kan fortsette å være et levende teknisk kulturminne og produsere avis på gammelmåten også i framtida. Handverksinstituttet dekker alle utgifter knyttet til «lærlingene», mens Venneforeningen har ansvaret for reise og opphold for dugnadsgjengen. Opplæringsprosjektet er et interessant og viktig prosjekt med betydning utover Fjeld-Ljom. Stor takk til alle parter.

I løpet av 2015 har det vært to samlinger, april og overgangen september/ oktober, med vedlikehold og opplæring i bruk av maskinene. Aprilsamlingene fokuserte på vedlikehold og startet med setting av høstens avis, dette arbeidet ble ført videre i løpet av sommeren av våre lokale «klipper» og sluttført på samlinga i september/oktober. Alt fungerte bra, klisjeer fra Chris H Jerløw, Horsens ankom helt presist, slik at en kunne starte trykking av avisen allerede fredag ettermiddag og ha den på »Gata» lørdag formiddag. Avisen ble også distribuert som vedlegg til Fjell-Ljom. Representanter fra Riksantikvaren fulgte produksjonen.

Deler av dugnadsgjengen var dessuten samlet i mai for å ta over utstyr fra Maihaugen/Lillehammer museum.

Seminar og dokumentasjonsprosjekt

I samarbeid med Litteraturfesten arrangert vi seminar med tema: Fjeld-Ljom som arnested for Fjellregionens forfattere med Jon Høsøien: Johan Falkberget-journalist livet ut, Ola Jonsmoen: Fjeld-Ljom gav diktet ein sjanse – Lokalavisa opninga til parnasset? og Jan Erik Øvergård: Western-helter og leseglade kvinner. Fra journalistikk til serielitteratur. Det var bra frammøte.

Prosjekt: Sikring og kartleggingstiltak i Pressemuseet Fjeld-Ljom

Arbeidet med sikring av foto og klisjemateriale og arkivalia har fortsatt i beskjedent omfang og oppfattes som avsluttet så langt. Rapport er sendt Fritt Ord.

Det nye dokumentasjonsprosjektet knyttet til Fjeld-Ljoms siste virksomhets år har kommet godt i gang og det er gjort flere intervjuer med avisfolk i Rørosdistriktet. Denne videodokumentasjonen er gjort åpent tilgjengelig over YouTube. Utvalgte deler av materialet klippes sammen til en videofilm som presenteres i forbindelse med Fjell-Ljoms og Pressemuseets jubileum i 2016. Arbeidet, uten honorar, gjøres av Jan Erik Øvergård, journalist i Fjell-Ljom 1973-76, og videofotograf Steinar Bendiksvoll. Det jobbes med å skaffe eksterne bidrag til prosjektet. Venneforeningen har bidratt med 50.000,- til reise- og oppholdsutgifter.

Samarbeidspartnere

Representanter fra Riksantikvaren, seksjon for fartøy- og tekniske kulturminner besøkte avishuset i oktober under produksjon av avis

Kontakten med Pressehistorisk forening er opprettholdt.

Stadig flere oppdager hvor unikt det tekniske utstyret i Fjeld-Ljom er, og det er henvendelser fra interesserte institusjoner og enkeltpersoner, som er interessert i å få vite mer og vurdere hvordan utstyret og teknikken kan brukes i kunst- og handverkssammenheng.

Eiendomsforhold – samlingene- samarbeid med Stiftelsen Rørosmuseet.

Forholdet mellom Stiftelsen Rørosmuseet og dermed MiST / Røros og Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner er avklart så langt, det får også betydning når det gjelder den framtidige oppgave- og ansvarsfordeling. Venneforeningen får etter dette sine hovedoppgaver knyttet til det tekniske utstyret, dessuten avisens redaksjonelle og administrative historie. Alle gjenstander knyttet til Fjeld-Ljom, samt vedlikehold og sikring av avishuset er Stiftelsens ansvar og eiendom. Venneforeningen eier imidlertid en del teknisk utstyr samlet inn fra andre aviser og trykkerier. Det er dette som står utstilt i «rødbygget», en del er også på lager.

Tilvekst i 2015: Venneforeningen har tatt over en settemaskin fra Maihaugen / Lillehammer Museum, som har omorganisert De gamle verksteder. Utstyret ble overført våren 2015 og det har vært jobbet med å få settemaskinen i stand så den kan brukes. Det vil være en viktig reservemaskin. Fra Jan Erik Øvergård har vi mottatt gammelt fotoutstyr, brukt i Fjeld-Ljom. Venneforeningen har også fått tilbud om diverse annet utstyr.

Omvisninger og demonstrasjon – formidling

Avishuset har vært åpent i forbindelse med dugnadshelgene. Noen benytter anledningen til å komme innom, dessuten har det vært omvising på forespørsel

Stoff om virksomheten er lagt ut på venneforeningens heimeside: www.fjeld-ljom.no bl a årets utgave av Fjeld-Ljom, som dermed blir tilgjengelig for et stort publikum.

Styret vil takke alle samarbeidspartnere, dugnads- og opplæringsgjengen og Handverksinstituttet med Tore Tøndevold, Jan Erik Øvergård og Steinar Bendiksvoll, John Solheims fond, Rørosmuseet / MiST, Harald Eilertsen som drifter heimesida, og ikke minst medlemmene og våre ulike samarbeidspartnere for god og nyttig innsats og samarbeid i 2015.

Røros/ Auma, 31. desember 2015 / 2. mars 2016

Per Hvamstad Carl Peter Løken Jens Hystad
Jon Høsøien Ragnar Løkken