Årsmøte 2012

Årsmøte i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner

fredag 20. april 2012 på Bergstadens Hotel.

  1. Åpning og registrering av fremmøte medlemmer.
  2. Per Hvamstad ble valgt som møteleder, Jon Høsøien som protokollfører og Torbjørn Floor ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
  3. Innkalling og dagsorden godkjent.
  4. Årsberetning og årsregnskap ble godkjent. Møteleder takket dugnadsgjengen for den store innsatsen og alle dem som hadde bidratt med tilskudd til museet, ikke minst Fritt Ord og John Solheims fond.
  5. Kontingenten forblir uendret med kr. 1 500 for bedrifter og institusjoner, kr. 750 for lag og foreninger og kr. 200 for enkeltmedlemmer.
  6. Følgende ble enstemmig valgt som styremedlemmer: Per Hvamstad 2012-2014 (gjenvalg), Jon Høsøien 2012-2014(gjenvalg), Ragnar Løkken 2012-2014 (ny), Jens Hystad 2011-2012 (ikke på valg), Carl Petter Løken 2011-2012 (ikke på valg). Varamedlemmer: Brynhild Nilsgård 2011-2012 (ikke på valg), Arne Ingar Bækken 2012-2014 (ny). Per Hvamstad ble gjenvalgt som leder for to år og Carl Petter Løken ble gjenvalgt som nestleder for ett år. Revisor Aage Aas gjenvalgt for ett år.
  7. Det ble orientert om arbeidsplan og budsjett for 2012.

Etter årsmøtet overrakte Carl Peter Løken på vegne av Norsk Morgan Klubb en rekke antikvariske bøker av Hulda og Arne Garborg til styreleder Per Hvamstad som takk for hans hjelp under deres årlige treff på Røros og i Kolbotntraktene.

Per Hvamstad Torbjørn Floor