Frivilligheten i museumsarbeidet

Per Hvamstad

Stortinget verdsetter frivilligheten
i museums- og kulturvernarbeidet

Stortinget har nettopp behandlet den nye museumsmeldinga «Musea i samtida. Tillit, ting og tid». Innstillingen fra Familie og kulturkomiteen har mange kritiske bemerkninger til den nye museumsmeldinga og den frivillige innsatsen, eller rettere mangel på sådan. Komiteen konstaterer med beklagelse at frivilligheten har stått på stedet hvil og understreker at mer profesjonell styring og flere faglige stillinger ikke skal komme til erstatning for et nært samarbeid med frivillige. Komiteen ser på de frivillige som en stor ressurs for museas arbeid og som ei viktig bru til samfunnet rundt musea, det gjelder ikke minst i formidling og ivaretaking av ikke-materiell tradisjon og kultur der frivillige er vesentlige kunnskapskilder.

Komiteens flertall meiner at regjeringa i for liten grad tar alvoret i disse utfordringene innover seg, og at museumsmeldinga i for liten grad foreslår endringer som kan skape vekst i det frivillige engasjementet rundt våre museer. Komiteens mindretall fremmet dessuten følgende forslag: Stortinget ber regjeringen gjennomføre et høringsopplegg med frivillige knyttet til dagens museer og deretter på egnet måte fremme forslag i Stortinget om tiltak som kan stimulere til økt frivillig engasjement i alle deler av museums-Norge.

Norske museer har vært inne i en sammenhengende reformperiode, med organisasjonsutvikling og tilføring av flere ressurser. Det er en prosess som har pågått fra 1999 med «ABM-meldinga» (arkiv, bibliotek, museum) og som er videreført i 2009 med «Framtidas museum. Forvaltning, forsking, formidling, fornying». Reformen har i svært liten grad vært opptatt av og drøftet den frivillige innsatsen, en innsats som har vært grunnlaget for etablering og drift av et desentralisert museumstilbud. Heller ikke den siste museumsmeldinga, «Musea i samtida. Tillit, ting og tid», ofrer mye plass på betydningen av den frivillige innsatsen.

Derfor er det oppløftende å konstatere at Familie og kulturkomiteen nettopp løfter fram den frivillige innsatsen og legger fram flere punkter til forbedring.

Komiteen ser med uro på museumsmeldingas statusrapport når det gjelder de frivilliges innsats ved våre museer og peker på situasjonen ved flere av de mindre kulturhistoriske musea. Det er museer som i stor grad er opprettet og driftet takket være frivillig, lokalt engasjement. Komiteen viser til at det også i seinere tid er etablert lokale museer som driftes av frivillige. Komiteen hyller denne frivillige innsatsen, og mener at små lokale museer i distriktene ikke må glemmes eller dyttes bak de store musea i byene som ofte mottar de største pengesummene fra det offentlige.

Stortinget gir en klar beskjed om mer aktivt samvirke mellom profesjonell og frivillig innsats i norsk museums- og kulturvernarbeid.

Per Hvamstad
Nesteleder Forbundet for norske museumsvenner,
styreleder i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner